Privacyverklaring

GDPR

Privacyverklaring

Debutrac Technics bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Verwerkingsdoeleinden

 

Debutrac Technics bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en order-beheer (oa klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

 

Rechtsgronden van de verwerking

 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 ((b) (noodzakelijk  voor de uitvoering van de overeenkomst) (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting) (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigd belang om te ondernemen)) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Overmaken aan derden

 

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Debutrac Technics bvba verbonden zijn of met enige andere partner van Debutrac Technics.

 

Debutrac Technics garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Bewaarperiode

 

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op gebied van boekhouding 7jaar)

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

 

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • Zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • Een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@debutractechnics.be

 

Direct marketing

 

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

 

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commissie@privacycommission.be).

 

Back to top